Yapıtaşı ERP

YAPITAŞI ERP

YÖNETİM YAZILIMLARI - YAPITAŞI İNŞAAT ERP

Yapıtaşı ERP, inşaat, taahhüt ve proje yönetim firmalarının iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş sektörünün en kapsamlı inşaat ERP yazılım çözümüdür.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşun iş geliştirme ve teklif hazırlık süreçlerinden başlayarak, planlama, uygulama ve finansal tüm işleyişi, Yapıtaşı İnşaat ERP ile yönetilebilir.

SÜREÇ BAZLI YÖNETİM SİSTEMİ

Yapıtaşı ERP, süreç bazlı yönetim anlayışına paralel olarak bir inşaat firmasındaki tüm iş süreçlerine karşılık gelen akışlara sahiptir:

İnşaat taahhüt firmalarının potansiyel iş fırsatlarını izlemesi, ihalelere hazırlık için gerekli görevlendirmeleri yapması ve ihale evraklarının hazırlığını izlemesi ile ilgili konular bu modülün konusudur. Bununla birlikte inşaat projelerine sunulacak teklifler ve bu tekliflerin hazırlanması ile ilgili aşamalar yine bu süreç altında izlenir. Teklif hazırlık için ihtiyaç duyulacak birim fiyat kütüphanelerinin oluşturulması, analiz ve rayiç tanımlamaları, bölge-dönem ve proje bazında farklı analiz kurgularının üretilebilmesi, aktarmalı analiz olanakları, teklif tablosu üretim işlemleri, teklif revizyonları izlenebilirliği, genel giderlerin farklı senaryolar ile teklif tablosuna aktarımı Yapıtaşı Teklif Yönetimi ile yönetilebilen konulardır. Teklif hazırlık süreçlerinde son satınalma değerlerinin kullanılabilmesi, benzer işlerin güncel ve arşiv projelerdeki gerçekleşmiş maliyet bilgilerinin raporlanabilmesi, sistemdeki aktivite ve kaynak kodları ile farklı sistemler arasında bağlantı kurulması, işveren BoQ'su esas alınarak analizlerin yeniden düzenlenebilmesi gibi detaylar da yine bu bölümün konularındandır. İnşaat yönetimindeki trend konulardan biri olan BIM modellemeri paralelinde üç boyutlu tasarım yapılabilen sistemlerden üretilen metrajların Yapıtaşı ERP'ye geçişinin sağlanabildiği bağlantı noktalarından biri teklif modülüdür.
Yapıtaşı ERP'de inşaat-taahhüt firmalarının işverenleri ile yaptıkları sözleşme bilgilerini işleyerek takip ettikleri bölümdür. İşveren sözleşmeleri ile ilgili tüm detaylar, hakediş takvimleri, avans bilgileri, ilerlemeler bazında hakediş üretimleri ve hareketlerin finans modülü tahsilat tablolarına aktarımları bu modülün konusudur.
Taahhüt firmalarında teklif sürecinden bütçe planlamaya devir teslim geçişi ile başlayan Master Plan modülü, bütçeleme, aktivite bazlı maliyet planlaması, kaynak bazlı maliyet analizleri, iş programı düzenleme ortamları, farklı çizelgeleme ve iş programı sistemlerinden veri entegrasyonu olanakları gibi pek çok özelliği barındırır. Yapıtaşı ERP Yönetim Sistemi, Aktivite ve Kaynak kodu şeklinde isimlendirilen iki kod yapısı üzerine bina edilmiştir. Aktivite kodları, inşaat projelerinde iş, imalat ya da gider kalemlerini anlatmak üzere kullanılır. Kaynak kodları ile bu aktivitelerin altındaki maleme, işçilik ya da ekipman detaylarını anlatmak üzere kullanılır. Yapıtaşı ERP, inşaat firmalarına örnek teşkil edebilecek pek çok kod örneğini hazır olarak sunabildiği gibi tümüyle firmanın kurgulayacağı bir kod yapısının da kullanımına olanak veren bir ortama sahiptir. Proje planlamalarında aktivite ve kaynak kodları bir havuz özelliği ile işletilirlen, herbir proje başlangıcında ilgili projenin ayrı bir masraf merkezi olarak izlenmesine olanak veren kodlama ile inşaat projesinin alt proje ve mahal yapısına özel bir kategorilendirme yapma imkanı vardır. Yapıtaşı ERP'de bütçe ve iş programının aynı kod düzeninden hareketle üretilmesi ve buna bağlı gerçekleşmelerin izlenebilmesi fiziksel ve maliyet ilerlemelerinin kıyaslanabilmesine imkan veren bir altyapı sunar. Yapıtaşı ERP'de operasyonel modüller olarak konumlandırılmış satınalma, lojistik, taşeron, şantiye, perosnel ve makina modülleri, Master Plan modülüne bağlı olarak planlanana göre gerçekleşen takibini yapmaya imkan veren araçlar sunar.
Yapıtaşı ERP Satınalma Yönetimi Modülü, inşaat projelerinde malzeme ihtiyaçlarının planlanması, malzeme taleplerinin takip edilmesi, teklif toplama ve karşılaştırma işlemlerinin yürütülmesi ve tedarikçi sipariş işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi pek çok operasyonun yürütüldüğü bölümdür. Takip aşamalarının belirli kontrol ve onay akışları ile yürütülmesi, bilginin şantiyeden başlayarak merkeze iletimi ve sipariş durumlarının raporlanması bu modül ile gerçekleştirilir. Sipariş edilen malzeme bilgilerinin Lojistik Takip aşamasına aktarılması, gelen malzeme ve irsaliye bilgileri paralelinde faturaların siparişler ile eşleştirilmesi, siparişlere ilişkin yapılan ödeme planları ve bu planların nakit akış tablolarına aktarımı yine bu iş sürecinin konusudur. İş programlarına bağlı herbir kalem için satınalma işinin ne zaman başlatılması gerektiği (ihale alarm listesi - procurement plan), malzemelerin teknik şartnamelere uygunluğu, bütçe değerleri ile satınalma birim fiyatlarının karşılaştırılması, keşif miktarlarına bağlı olarak sipariş edilen miktarların karşılaştırılabilmesi, sözleşmeli alımların planlanması, beton alımlarının özel iş süreçlerine tabi olması ve bağlantılı sipariş işlemleri gibi konular yine bu uygulama içerisinde ele alınır.
İnşaat projeleri için verilen malzeme siparişlerinin şantiye ve merkez ambarları bazında teslim alma süreçlerinden başlanarak, malzemenin inşaat imalatlarındaki sarfına kadar olan tüm operasyonlar bu modülün konusudur. Sipariş şartlarına göre malzeme ambar girişlerinin kontrol edimesi, teslim alımı gerçekleşmiş malzemelerin izlenebilirliği, irsaliye kayıtlarının siparişler ile bağlantılı takibi, malzemenin ambardan şantiye sahasına çıkışı gibi işlemler bu uygulama ile gerçekleştirilir. Taşerona verilen malzemelerin izlenmesi, proje depoları arası malzeme transferleri, eksik/kayıp/çalıntı ve fire malzemelerin raporlanması gibi detaylar yine bu bölümün konusudur. Merkezi alınıp yurtiçi ya da yurtdışı şantiyelere gönderilecek malzemelerin sevk planlarının yapılması, paket-kuru-konteyner kurgulamaları, yükelme ve sevk hareket takipleri, lojistik takip sürecindeki tüm nakliye, navlun, sigorta maliyetlerinin takibi yine bu süreç içerisinde gerçekleştirilir. Depo stok durumları, stoğu izlenecek malzemeler için kriteik stok seviyerleri, ambar içerisinde malzeme saklama düzenlemeleri, hurda malzeme satışları gibi işlemler de izlenebilen diğer konulardandır.
İnşaat projelerinde taşeronların (alt yüklenicilerin) seçim işlemlerinden başlanarak, taşeron sözleşmelerinin hazırlanması, birim fiyat ya da götürü usullere uygun sözleşme kurgularının oluşturulması, imalat keşiflerinin ana keşfe bağlı olarak hazırlanmasından taşeron hakedişlerinin üretimi ve raporlanmasına kadarki tüm operasyonlar bu modülün konusudur. Taşeronların aylık imalat üretimlerina bağlı hakediş takipleri, hakedişlere esas tahakkuk ve kesinti işlemleri, hakedişlerin ödenmesi öncesinde tüm kontrol ve onay süreçleri, taşeronlara verilen avanslar, ara avanslar, döviz bazlı sözleşme ve hakedişler, teminat takipleri, taşeron yönetimi modülü altında ele alınan konulardan yalnızca bir bölümüdür. Taşeron sözleşmelerine keşif artışı, birim fiyat değişikliği, ek imalat tespiti gibi nedenler ile yapılacak tüm güncellemelerin ataşman işlemlerinden bu değişikliklere bağlı hakediş güncellemeri yine bu bölümde takip edilebilen konulardandır. Taşeron sözleşme ve hakedişlerinin salt işçilik, malzemeli işçilik, makina kiralama ya da farklı kategorilendirmelerdeki tüm işleyişi Yapıtaşı ERP Taşeron Yönetimi modülünden işlenerek Finans ve Muhasebe süreçlerine aktarılır. Taşeron hakedişlerine esas inşaat ilerlemeleri, tutulan metrajlar ve yeşil defter detayı şeklindeki tüm adımlar bu modülün konularındandır.
Yapıtaşı ERP'de İnsan Kaynakları Yönetimi ve Proje Personel Takibi iki ayrı başlık altında ele alınmıştır. İnşaat firmalarının insan kaynakları sürecinde ihtiyaç duyulabilecek seçme ve değerlendirme, iş alma, özlük bilgileri hazırlama, personel eğitim, sertifika-kalifikasyon bilgilerini izleme, personel performans değerlendirme, kariyer planlama, ihalelere sunulacak güncel CV havuzları oluşturma gibi konular İnsan Kaynakları kısmının konusudur. Şirketler bazında personel SGK İşlemleri ve bildirimleri, direkt-endirekt proje personeli ayrımının kurgulanması, Türk, Yerel ve Yabancı çalışanlar bazında kategorilendirmeler, taşeronlara ait personel bilgileri izleme gibi konular ise Proje Personel Takibi başlığı altında gerçekleşir. Özellikle yurt dışı projeler için pasaport, vize, çalışma ve oturma izinlerinin izlenmesi, söz konusu belge ve izinler için gerekli evrakların takibi, personelin şantiyeye transferi ve şantiye personelinin yaşam alanları ile ilgili tüm detaylar(kalınan koğuşlar, yemek takibi gibi) bu modülde yer alır. Personel izinleri, personel avansları, personel kesiznti, ceza vb. kayıtları, izlenen diğer konulardandır. Şantiye personelinin günlük çalışma puantajları, imalat bazlı detaylı puantaj saatlerinin takibi, fazla mesailerin raporlanması gibi konular da yine bu iş sürecinde yer alır. Personel hakedişlerinin hesaplanması, bordrolarının üretilmesi SGK dışında farklı ülkelerin bordro kriterlerinin uygulanabilmesi bu mobülün işlevlerindendir. Personelin iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili olarak takip edilmesi gereken bilgileri de yine Yapıtaşı ERP Personel modülü ile raporlanabilmektedir. İnşaat projelerinde personel maliyetlerinin imalat bazında raporlanabilmesi, personel verimliklik tablolarının üretilebilmesi, kartlı giriş sistemlerine entegrasyon sağlanabilmesi, SGK formlarının entegrasyonu, asgari işçilik takipleri gibi konular da modülün diğer bazı özelliklerindendir.
Yapıtaşı ERP Makina Modülü ile tüm iş makinaları, şirket araçları, kule vinçlerden el aletlerine, kalıp malzemelerinden makina yedek parçalarına kadar pek çok bilginin takibi gerçekleştirilir. Demirbaşlar sistemde birer sicil kartı ile izlenirken, günlük kullanım puantajları, hangi imalat için hangi makinanın ne kadar kullanıldığı, makinaların yağ ve yakıt sarfiyat durumları, makina onarım, yedek parça ve işçilik işlemleri gibi konular da yine bu modül altında ele alınır. Demirbaş kiralamaları, zimmet durumları, verimlilik raporlamaları, şantiyeler arası makina transferlerinin takibi, makinaların alım, kullanım, sarf ve bakım maliyetlerinin proje maliyetlerine yansıması gibi detaylar da yine bu sürecin konusudur. Özellikle altyapı, baraj, köprü, yol gibi inşaat projeleri yürüten taahhüt firmalarında iş makinalarının takibi ile ilgili konular daha detaylandırılırken, ağırlıklı üst yapı proejleri yapıp taşeronlara ait ekipmanlar ile iş yapan kuruluşlar da daha genel takibe imkan veren senaryolar işletilebilmektedir. Makinaların amortiasmanları ve elden çıkarılmaları ile ilgili prosedürler de yine makina modülü ile yönetilir. Herhangi bir iş makinasının hangi şantiyede ne durumda olduğundan, ne zaman boşa çıkacağına, hangi makinaları hangi operatörlerin kullanacağından, makinaların kullanım ve kurulum talimatlarına ve makinaların güncel fotoğraflarına kadar pek çok bilgi bu bölümde izlenebilmektedir.
Yapıtaşı ERP Finans Modülü, Yapıtaşı Operasyonel iş süreçlerinden bilgi alımı ile işleyecek şekilde kurgulanmıştır. Satınalma, Taşeron, Makina, Personel gibi maliyet yaratan iş süreçlerinden İşveren Hakedişleri ve CRM gibi gelir yaratan iş süreçleri doğrudan Finans Modülü'ne bağlıdır. Finans Modülü tüm ödeme tabloları ile tahsilat tablolarının otomatik üretildiği modüldür. Finans Modülü içerisinde ödemeleri ve tahsilatları gerçekleştirmeye uygun mekanizmalar vardır. Şirkerler ve projeler bazında kasa bilgileri, banka bilgileri, çek/senet bilgileri, teminat , sigorta ve kira bilgileri Finans Modülünde izlenir. Ödeme işlemleri, ödeme emirleri (Havale ve EFT Talimatları), hesaplar arası para transferleri, döviz işlemleri, barter işlemleri, cari hesap işlemleri, cari ekstreler gibi pek çok fonksiyon bu modül içerisinde yer almaktadır. Aktivite bazlı maliyetlerin tahhakkuk ve ödemeleri ile iligli tüm işlemlerin nihayetlendiği Yapıtaşı Finans Modülü yönetim raporları için önemli verilerin oluştuğu bölümdür. Yapıtaşı ERP Muhasebe Modülü, Yapıtaşı ERP'nin Operasyonel Modülleri ile Finans Modülünden muhasebeleşecek hareketlerin transferi ile devreye giren modüldür. Muhasebe mevzuat ve kriterleri çerçevesinde kurgulanmış olan Muhasebe Modülü'ne Yapıtaşı ERP'de farklı masraf merkezleri ile izlenen hareketler tek düzen muhasebe diline dönüşmüş olarak geçer. Muhasebe Modülü, Mizan, Muavin, Gelir Tablosu, Bilanço, dönem açılış-kapanış, fiş numaralandırma, kur farkı işlemleri ve raporlamaları gibi tüm özellikleri barındırmaktadır. BA/BS formları vb. pek çok aylık ihtiyaç duyulan tablolar bu modülden elde edilir. Yapıtaşı ERP Finans ve Muhasebe modüllleri UFRS ve TTK mevzuatlarına paralel kurgulanmıştır.
Yapıtaşı ERP Şantiye Yönetimi Modülü ile şantiyelerdeki tüm imalat gerçekleşmeleri, planlanan-gerçekleşen imalat raporlamaları, günlük raporlar, aylık ileleme raporları ve taşeron durumları izlenebilmektedir. Şantiye organizasyon bilgilerinden, yetki şemalarına, şantiyelerde üretilen tüm doküman ve evraklara şantiye yönetimi modülü ile takip sağlanabilmektedir. Şantiyelerin ürettiği tüm günlük raporlar, Yapıtaşı Operasyonel Modülleri olarak adlandırılan satınalma, lojistik/depo, makina, personel ve finans gibi modüllerden günlük kesitlerin alımı ile otomatik olarak üretilmektedir. Şantiyelerdeki imalat ilerlemelerine esas olan tablolar, Yapıtaşı Master Plan ve İş Programı Modüllerinden şantiye ilerleme süreçlerine aktarılarak düzenli ilerleme bilgilerinin en sade şekilde doğrudan şantiyeden elde edilmesi, onaylanması ve raporlanmasına imkan veren bir kurgu sözkonusudur. İmalatlar bazındaki gecikmelerin hangi imalatlar üzerinde ne gibi etkiler yaratacağı, toplam iş süresi üzerindeki etkileri ile işveren ve taşeron hakedişlerine referans olabilecek imalat ilerleme durumları yine bu süreç ile raporlanır.
İnşaat taahhüt firmalarının kalite ve ilgili standart dokümantasyonunu saklanması, sistem el kitabı, prosedür, talimat, form ve dış kaynaklı kontrollü doküman takipleri, Şantiye Kalite ve İş Güvenliği Kayıtları, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, İç denetim planları, Eğitim planları, Müşteri şikayetleri raporlama, kalite hedefleri, performans raporlama gibi konular bu modülün altında ele alınır.
Yapıtaşı ERP, kurum için doküman yönetimi, tasarım süreci dizayn dosyalarının izlenmesi, dokümanların hazırlanması, onaylanması ve dağıtımı, doküman arşivlemesi, gelen ve giden evrak takibi, toplantı tutanaklarının izlenmesi, görev dağılımları ve raporlanması gibi detaylar bu başlık altında yer alır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

İnşaat ve proje yönetiminde entegrasyon, Yapıtaşı ERP ile sağlanmaktadır:

 • PROJELERİN ENTEGRASYONU

  İnşaat firmaları, Yapıtaşı ERP ile bir yanda taahhüt, öte yanda yatırım projelerini konsolide olarak izleyip, raporlayabilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı projeler, birlikte takip edilebilmektedir. Üst yapı, altyapı, endüstriyel tesis, yol, köprü, baraj projeleri aynı yönetim panelinden yönetilebilmektedir.

 • SÜREÇLERİN ENTEGRASYONU

  Yapıtaşı ERP ile çalışan kuruluşlar, teklif hazırlık süreçlerinden planlamaya, planlamadan uygulamaya, uygulamadan işveren hakedişlerine, tüm iş akışlarını bir balpeteği ahengi ile ilişkilendirip yönetebilmektedir.

 • LOKASYONLARIN ENTEGRASYONU

  Yapıtaşı ERP, inşaat firmalarının merkez ofis, şantiye, bölge ofis ve depo gibi dağıtık organizasyon yapısını, tüm birimler bir aradaymışçasına entegre etmektedir.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA YAPITAŞI ERP

Yapıtaşı ERP sistemleri, dünyanın 100'ü aşkın noktasında aktif olarak çalışmakta ve insan eli değmeden merkezden yönetilebilmektedir. Farklı lokasyonlar arasındaki fiziksel bağlantı kesilse dahi işler aksamadan yürütülebilir. Bağlantı sağlandığı anda karşılıklı olarak tüm bilgiler herhangi bir kayba uğramadan süratle eşlenir ve güncellenir.

Yapıtaşı ERP'nin bu özelliği, sektördeki liderliğinin en önemli nedenlerinden sadece bir tanesidir.

YÖNETİM, İLETİŞİM VE KURUMSAL HAFIZA

Modern proje yönetim yönetim işleyişi, bilginin sistematik akışı ile iletişim altyapısının kurulması ve yaptığı projelerden yapacağı projelere tecrübe aktarabilen organizasyon yapısı Yapıtaşı ERP ile kurulmaktadır.

 • PROJE YÖNETİMİ

  Yapıtaşı ERP, proje yönetimini "kaynak", "zaman" ve "kalite" döngüsünde işletebileceğiniz teknolojik altyapıyı eksiksiz kurar.

 • İLETİŞİM YÖNETİMİ

  Yapıtaşı ERP, bilginin, merkezden şantiyeye, şantiyeden merkeze, şirket içinden dışarıya dışarıdan içeriye ve birimler arasında sistematik bir şekilde akışına kumanda eder. İletişim çağının en büyük sorunu olan iletişimsizliği, inşaat firmalarının gündeminden kaldırır.

 • KURUMSAL HAFIZA

  Yapıtaşı ERP, kuruluşun dün yaptığı bir işteki verinin, bugünkü işinde anlamlı bir şekilde kullanılabilmesini sağlar. Anlamlı bilginin, değişen organizasyon yapısı, insan sirkülasyonu ve teknoloji ile kaybolmasını engeller.

SEKTÖREL TECRÜBE

Yapıtaşı İnşaat Yönetim Sistemi, inşaat sektör tecrübesi üst seviyede olan bir ekibin 10 yılı aşkın birikimi ile sunduğu bir çözümdür.

Yapıtaşı ERP, dünyaca bilinen ve başarısı kabul görmüş teknolojiler ile geliştirilmiştir. Kullanılan teknoloji, geçmişe dönük uyumluluk ve geleceğe yönelik yenilenebilme yeteneklerine sahiptir. Kuruluşların yatırımlarını yarı yolda bırakmaz.

Yapıtaşı ERP, dünya çapında da iş yapan Türkiye'nin en seçkin inşaat firmalarının tercihi haline gelmiştir. Yapıtaşı ERP, Türkiye inşaat sektöründe en fazla referansa ve örnek uygulamaya sahip ERP uygulamasıdır. YAPITAŞI, sağladığı başarıdan cesaret alarak sektöründe dünya çapında bir yer edinmek üzere inançla gelişmeye devam etmektedir.

ÖZELLİKLER

Yapıtaşı ERP ile kurumsal iş süreçlerinizi sorgulayın :

 • Tekliflerinizi otomatik olarak hazırlayıp, geçmiş proje analizlerinden kolaylıkla yararlanabiliyor musunuz? Alternatifli teklifler oluşturup, bu teklifleri farklı senaryolar ile karşılaştırmanız mümkün olabiliyor mu?
 • Kontrat ve sözleşmelerinizi izleyip yönetebiliyor musunuz? Sözleşme revizyonlarını izleyebiliyor musunuz?
 • Tüm projeleriniz için aktivite ve kaynak bazında master plan hazırlayabiliyor musunuz?
 • Projeleriniz ile ilgili satın almalarınızı master planınıza uygun gerçekleştirebiliyor musunuz?
 • Alışveriş yaptığınız firmalar ve çalıştığınız taşeronlar ile ilgili tüm bilgileri tek bir arayüzden izleyip yönetebiliyor musunuz? Tedarikçileriniz ile ilgili seçme ve değerlendirme kriterlerini elektronik ortamdan gerçekleştirebiliyor musunuz?
 • Teklif karşılaştırma süreçleriniz ne kadar etkin ve gerçekçi işletilebiliyor?
 • Satın aldığınız malzemeler ile ilgili girdi kontrollerini ve doğrulamaları yapabiliyor musunuz?
 • Satın aldığınız malzemelerin lojistiğini ve depoya transferini zamanında ve aksaksız gerçekleştirebiliyor musunuz? Gecikmeleri ve bu gecikmelerden doğan kayıplarınızı izleyebiliyor musunuz? Lojistik maliyetleriniz proje maliyetlerinize doğru bir şekilde yansıtılabiliyor mu?
 • Firmanıza kesilen faturalar, muhasebeleşmeden ve ödenmeden önce gerekli kontrol ve planlamaları yapabiliyor musunuz?
 • Taşeron sözleşmelerinizi, sözleşmeler ile ilgil revizyonlarınızı izleyebiliyor musunuz? Sözleşme avansları, teminat takibi ve hakediş planlarınız ne kadar kontrol altında yürüyebiliyor?
 • Taşeron hakedişlerinizi ve bu hakedişler ile ilgili ödemelerinizi takip edebiliyor musunuz? Kesinti hesaplarınız tutarlı mı?
 • Demirbaşlarınızı izleyebiliyor musunuz? Atıl durumdaki demirbaşlarınızı ihtiyacı olan projelerinize yönlendirebiliyor musunuz? Ekipman zimmetleri kontrol altında tutulabiliyor mu? Makina maliyetlerinizin proje maliyetleri üzerindeki etkisi ne şekilde izlenebiliyor?
 • Şantiyelerinizdeki tüm aktiviteleri izleyebiliyor musunuz? Şantiyedeki imalatları gösteren fotoğraflar dahil olmak üzere tüm bilgileri izleyebildiğiniz bir araç kullanıyor musunuz? Fiziksel ilerlemeler planlarınız ile ne derece örtüşüyor?
 • Kalite kontrol sürecinizi elektronik ortamdan izleyerek maliyetlerinizi düşürebiliyor musunuz? İş güvenliği ve çevre ile ilgili takip formlarınız etkin olarak işliyor mu?
 • İnsan kaynaklarınızı yönetebiliyor musunuz? Personel takibi, puantajlar, sevkler, bordrolar kontrol altında mı?
 • Sipariş, fatura, hakediş ve diğer noktalardan kaynaklanan borçlarınızı anlık olarak konsolide oalrak izleyebiliyor musunuz? Alacaklarınızı planlı olarak izleyebiliyor musunuz?
 • Nakit akışınızı yöntebiliyor musunuz?
 • Projelerinizin yaptığınız planlamaya uygun olarak (parasal ve miktarsal) yürüyüp yürümediğini görebiliyor musunuz? Kontrol dışına çıkılması durumunda anında sizi uyarabilecek bir mekanizmaya sahip misiniz?
 • Geçmiş projelerinizde sağladığınız know-how'ı diğer projeleriinde kullanabiliyor musunuz?
 • Proje ekiplerinizi yönetebiliyor musunuz? Birbirleri ile haberleşmelerini sağlayabiliyor musunuz? Yarın sabah sahada olması gereken bir malzemeden satınalmacınızın ne zaman haberi olabiliyor?
 • Yukarıdaki ve benzer pek çok konudaki ihtiyaçlarınıza karşılık gelen kontrolleri yapmaya çalışmak işletmenize nasıl maliyetler doğuruyor?

AVANTAJLAR

 • Yapıtaşı, firmanıza takım çalışması, üst düzey koordinasyon ve mükemmel iletişim için gerekli altyapıyı sağlar.
 • Yapıtaşı, inşaat sektörüne yepyeni bir bakış açısı ile teknolojik çözümler sağlamaktadır. Sektör gereksinimlerine yine sektörün penceresinden bakan bu yaklaşım, klasik anlayışla bilişim teknolojisi alanında yazılım ürünleri sağlayan firmalardan tabiki çok farklıdır.
 • Proje yönetiminize standardizasyon sağlar.
 • Operasyonel giderlerinizi azaltır.
 • Otomatik iş akışının gerçekleştirilmesine imkan sağlar.
 • Üst düzey raporlama olanakları sunar.
 • Firmanıza yeni ve golabal bir imaj kazandırır.
 • Nakit akış yönetiminin kolaylaştırır.
 • Maliyet yönetimine profesyonel bir destek sunar. Bütçe kontrolünü kolay hale getirir.
 • İletişiminizi güçlendirir.
 • İnsanlardan kaynaklanan hataları en aza indirir.
 • İşlerinize hız kazandırır.
 • Tekrar eden işleri ortadan kaldırarak proje sürenizi ve maliyetlerinizi azaltır.
 • İş süreçleriniz içerisinde üretilen tüm dokümanların sistematik saklanması ve yönetilmesini mümkün hale getirir.
 • Firmanızdaki tüm dokümanlar için kolay ve verimli şekilde saklama, erişme, arama, güncelleme ve paylaşıma açma olanakları sağlar.
 • Revizyonların izlenebilirliğini sağlar.
 • Takım çalışması öncesi gerekli güvenlik ve yönetim tanımlarının yapar.
 • Hataları azaltır.
 • Daha hızlı karar verme imkanı getirir.
 • Firmanızı, yeni fikirler üretmek için sağlıklı bir güce kavuşturur.

TEKNOLOJİ

Yapıtaşı ERP ana kurgusu IBM Collaboration Solutions platformları üzerinde geliştirilmiştir. Çok uluslu firmalar ve dağıtık organizasyonlarca kullanılan dünya çapında bir teknolojidir. İş akış yönetimi, doküman yönetimi, bilgi paylaşımı ve iletişim (mailing), web tabanlı uygulama platformu ve mobil uygulama platformu özellikleri sunmaktadır.

 • FARKLI SİSTEMLERLE ENTEGRASYON OLANAKLARI

  Firmanızın kullandığı diğer bilgisayar yazılımlarının herhangi bir şekilde data aktarma olanağı var ise bu bilgilerin uygulamamızın içerisine çekilmesi için gerekli teknolojik altyapı mevcuttur. Aynı şekilde Yapıtaşı içerisindeki verilerden diğer uygulamalara veri transferi de mümkündür.

 • PLATFORMDAN BAĞIMSIZ

  Yapıtaşı ERP çözümü kullandığınız donanım ve yazılımlardan bütünüyle bağımsızdır. Hangi işletim sistemi ile çalışıyorsanız çalışın (Windows, Linux veya Mac) herhangi bir uyum sorunu yaşanmaz. Ayrıca yüksek kapasiteli donanım yatırımları gerektirmez. Farklı lokasyonlar ile bağlantı için İnternet bağlantısı sağlanabilen herhangi bir ortam yeterlidir.

 • BENZERSİZ REPLİKASYON TEKNOLOJİSİ

  Farklı lokasyonlar arasındaki fiziksel bağlantı kesilse dahi işler aksamadan yürütülebilir. Bağlantı sağlandığı anda karşılıklı olarak tüm bilgiler herhangi bir kayba uğramadan süratle eşlenir ve güncellenir.